Fontos információ

Amennyiben korábban elmentette az oldalunk cookie beállításait, ide kattintva bármikor változtathat ezen.

Ha kérdése van jelen közleményhez kapcsolódóan, kérem írja meg nekem. Tájékoztatom, hogy adatkezelőként minden hozzám beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével törlök. Elkötelezett vagyok ügyfeleim és partnereim, mint érintett adatalanyok személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartom ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. Bevezetés

Földi Julianna egyéni szabadalmi ügyvivő (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint Adatkezelő az alábbi adatkezelési tájékoztatást adja.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed Adatkezelő weboldalán (www.pm-szabadalom.hu) és a személyes, telefonos, közösségi oldalakon (pl. Facebook / Google / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb.), valamint e-mail útján történő kapcsolatfelvétel, illetve Adatkezelő részére adott megbízások, illetve a vele kötött egyéb szerződések teljesítése során végzett adatkezelési tevékenységekre, illetve a bármilyen egyéb módon a tudomására jutott személyes adatok kezelésére, és az ezen adatkezelések által érintett természetes személyekre.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi weboldalról: https://www.pm-szabadalom.hu/adatkezelesi-tajekoztato és a fenti címen történő közzététellel lép hatályba. Jelen tájékoztatót Adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja és frissíti. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására a módosítást követő hatállyal. Változás esetén a változás mértékének függvényében, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásának függvényében dönti el, hogy milyen módon (pl. emailben vagy a weboldalán) értesíti az adatalanyokat.

     1.1 Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Földi Julianna egyéni szabadalmi ügyvivő

Székhely: 1214 Budapest, Fácánhegyi u. 19/B.

E-mail: julianna.foldi@pm-szabadalom.hu

Telefon: +36 30 390 3782

Adószám: 55270461-1-43

Közösségi adószám: HU55270461

Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarai sorszáma: 310

Európai Szabadalmi Ügyvivői regisztrációs száma: 9285090

Európai Védjegy- és Formatervezésiminta-oltalmi Képviselői regisztrációs száma: 92609

2. Fogalommeghatározások

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„Vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„Felügyeleti hatóság”: a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

4. Adattárolás

A személyes adatokat Adatkezelő a következő módokon tárolja:

 • helyi szerveren (Synology NAS);
 • irodai asztali gépeken/laptopokon/tableteken;
 • felhő alapú biztonsági mentéssel (Microsoft OneDrive);
 • felhő alapú levelező szerveren (Microsoft O365);
 • weboldal üzemeltető szerverén (weboldalon keresztül küldött levelek átmeneti tárolása, azok továbbításáig);
 • papír alapon;
 • telefonos kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, telefonszám) Adatkezelő mobil telefonjában.

A papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartja. Az adatkezelések során az adatkezelés jellegéhez igazodó mértékű titkosítást, jelszóvédelmet, illetve vírusirtó szoftvereket használ. Adatkezelő felhívja azonban a figyelmet arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak. Adatkezelő weblapjai minden esetben titkosított csatornán (https protokol) kommunikálnak, így az Érintett által küldött vagy fogadott adatokat harmadik személy nem ismerheti meg.

5. Adatkezelések

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos eljárást Adatkezelő saját belső adatvédelmi szabályzata határozza meg. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az adatkezelési célok eléréséhez szükséges mértékben az eljáró szabadalmi ügyvivő (Adatkezelő), valamint adott esetben együttműködő partnerei.

Adatkezelő és Dr. Keserű Barna Arnold együttműködő ügyvéd partnere a köztük létrejött írásos megállapodás alapján a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelést folytatnak különösen szerzői jogi ügyekben, szerződésekkel kapcsolatban, valamint jogérvényesítési ügyekben. Ügyvédi megbízás létrejötte esetén az adatkezelésre az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok irányadóak, így különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az alább felsorolt adatkezelési céloknál is előforduló, hozzájáruláson alapuló adatkezelés kapcsán a hozzájárulás a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése alapján bármikor – írásban – visszavonható. Ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

     5.1 Kapcsolatfelvétel

A) Az adatkezelés célja: Adatkezelő honlapjának kapcsolatfelvételi űrlapján, telefonon, e-mailben vagy személyesen történő kapcsolatfelvétel esetén időpont-egyeztetés, árajánlat kérése, vagy bármely más kérdés megválaszolása.

Jogalap: az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Kezelt személyes adatok: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám (az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon, ez vonatkozik minden alább felsorolt adatkezelési célra is).

B) Az adatkezelés célja: Adatkezelő kezdeményezi a kapcsolatfelvételt a szolgáltatásai teljesítése során, illetve azokhoz kapcsolódóan, tájékoztatás adása, árajánlat küldése, infotermékek küldése, szerződések teljesítése, ügyek ellátása, vállalkozása működtetése céljából.

Jogalap: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), ill. Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Kezelt személyes adatok: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám

Az adatkezelés időtartama az A) és B) esetekben: lásd 6. pont.

     5.2  Infotermékek, pl. költségbecslő táblázatok, tanulmány vagy tananyag; illetve (automatizált) online tanácsadás Adatkezelő honlapjáról való elérése/letöltése

Az adatkezelés célja: Adatkezelő honlapján, ill. egyéb helyen található, általa létrehozott landing oldalakon elérhető/elhelyezett infotermékeknek, pl. költségbecslő táblázatoknak, tanulmányoknak vagy tananyagoknak; illetve (automatizált) online tanácsadásnak (pl. szellemitulajdon-védelmi navigátornak) az aziránt Érdeklődőknek nyújtása; online/offline kapcsolattartás, marketing anyagok és hírlevelek küldése (pl. iparjogvédelmi pályázati lehetőségekről, (állami) innovációs támogatásokról), ill. technikai műveletek végrehajtása.

Kezelt személyes adatok: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, lakcím, kapcsolatfelvétel időpontja, kapcsolatfelvételkori IP cím.

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) és ahhoz szükséges, hogy Érintett megkaphassa a kért infoterméket, pl. költségbecslő táblázatot, tanulmányt, tananyagot; illetve (automatizált) online tanácsadást; személyes adatait önkéntesen adhatja meg, de az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Adatkezelő nem tudja Érintetthez eljuttatni a kívánt infoterméket, pl. költségbecslő táblázatot, tanulmányt,  tananyagot; illetve (automatizált) online tanácsadást.

Közös adatkezelő: Adatkezelő együttműködő ügyvéd partnere szerzői joggal kapcsolatos kérdésekben.

Az adatkezelés időtartama: Érintett törlési kérelméig / leiratkozásáig / a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó beazonosítható aktivitástól számított 6 hónapig tart. Érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő leiratkozás linkre kattintva.

        5.3  Szerződéskötés

Az adatkezelés célja: a szerződés létrejötte Adatkezelővel. Ide tartozik Adatkezelő honlapján, ill. egyéb helyen (is) található, általa létrehozott landing oldalakon elérhető/megrendelhető szolgáltatások igénybevétele, pl. védjegykutatás, Freedom-to-Operate (azaz szabadalom- és dizájntisztasági) kutatás, találmányi és formatervezési minta tárgyú újdonságkutatás; valamint előfizetős csomagok, így a Standard Mark, Standard Inno, Premium Inno, Premium Mark+Inno, VIP Inno+Mark+Design csomagok megrendelése;

Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, illetve speciálisan egyes szerződésekhez, illetve ha tényleg szükséges: személyi igazolvány száma vagy vezetői engedély száma, anyja születési neve, születési hely és idő; kapcsolatfelvétel időpontja, kapcsolatfelvételkori IP cím.

Jogalap: szerződés létrehozása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama: lásd: 6. pont.

     5.4  Számlák kiállítása

Az adatkezelés célja: Adatkezelő a számla kiállításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségének való megfelelés.

Kezelt személyes adatok: a költségviselő vezetékneve, keresztneve, címe.

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelés időtartama: lásd: 6. pont.

     5.5  Ellenérdekű fél és képviselője adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: Adatkezelő megbízásainak ellátása.

Kezelt személyes adatok: Adatkezelő ügyeiben az ellenérdekű félnek és képviselőjének vezetékneve, keresztneve, címe és a beadványokban megadott egyéb adatok.

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pont).

Az adatkezelés időtartama: lásd: 6. pont.

     5.6  Szakértő, beavatkozó, tanú illetve az eljárások egyéb résztvevői adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: Adatkezelő megbízásainak ellátása.

Kezelt személyes adatok: Adatkezelő ügyeiben a szakértők, beavatkozók, tanúk, illetve az eljárások egyéb résztvevőinek vezetékneve, keresztneve, címe, e-mail címe, telefonszáma, illetve ha tényleg szükséges – személyi igazolvány száma vagy vezetői engedély száma, anyja születési neve, születési hely és idő, valamint a beadványokban megadott egyéb adatok.

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés időtartama: lásd: 6. pont.

     5.7  Kapcsolattartók adatai

Az adatkezelés célja: Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és a partnereivel történő együttműködés.

Kezelt személyes adatok: Adatkezelő ügyfeleinek, beszállítói partnereinek, illetve külföldi partnerirodák kapcsolattartóinak, valamint a velünk létrejött bármely szerződésben megjelölt kapcsolattartóknak vezetékneve, keresztneve, címe, e-mail címe, telefonszáma, illetve a kérés nélkül megadott egyéb adatok.

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pont).

Az adatkezelés időtartama: lásd: 6. pont.

      5.8  Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: panaszkezelés.

Kezelt személyes adatok: Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi Érintett vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, számlázási neve és címe, telefonszáma, illetve a kérés nélkül megadott egyéb adatok.

Jogalap: Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont) és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Adatkezelő nem tudja kezelni az Érintett hozzá beérkezett panaszát.

Az adatkezelés időtartama: a kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

     5.9  Hírlevél küldése, eDM tevékenység

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (pl. e-mail, sms) küldése az Érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, szolgáltatásokról, iparjogvédelmi pályázati lehetőségekről, (állami) innovációs támogatásokról, akciókról, új funkciókról stb; ill. technikai műveletek végrehajtása.

Kezelt személyes adatok: a hírlevélre feliratkozó valamennyi Érintett, felhasználó vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, feliratkozás időpontja, feliratkozáskori IP címe.

Jogalap: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) és Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Érintett adatalany előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató/Adatkezelő Érintettet reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel az Érintett regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett törlési kérelméig / leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó beazonosítható aktivitástól számított 6 hónapig tart. Szolgáltató/Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor leiratkozhat az ajánlatok küldéséről az üzenetben lévő leiratkozás linkre kattintva. Ebben az esetben Adatkezelő az Érintett minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg Érintettet.

     5.10  Közösségi oldalakon való kapcsolattartás

 Az adatkezelés (-gyűjtés) célja: közösségi oldalakon Adatkezelő weboldala egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Kezelt személyes adatok: Facebook / Google / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztráltak neve, illetve a felhasználó Érintettek nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: valamennyi Érintett, aki regisztrált a Facebook / Google / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta”, megosztotta Adatkezelő weboldalát.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6. Személyes adatok tárolásának időtartama

Amennyiben Érintettnek az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, kapcsolatfelvételi űrlap, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

AZ 1995. XXXII. törvény – a szabadalmi ügyvivőkről (Szüt.) 20. § (2) bekezdése alapján Adatkezelő a megszűnt ügyek iratait a megbízás megszűnésétől számított öt (5) évig köteles megőrizni. Ezekben az esetekben az aktákban szereplő személyes adatokat is a megbízás megszűnésétől számított legalább öt (5) évig tárolja a jogszabályi kötelezettség miatt törli.

Adatkezelő részére a weboldala kapcsolatfelvételi menüpontja alatt küldött levelek átmenetileg kerülnek tárolásra, azok haladéktalanul továbbításra kerülnek e-mail címeire és törlésre kerülnek weboldala tárhelyéről.

A megbízásos ügyektől eltérő, általános esetekben a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, közösségi oldalakon stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 (egy) év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Adatkezelő személyes adatokat a fent meghatározott időtartamokat követően csak a szükséges ideig tárolja, attól függően, hogy mi az adatgyűjtés, illetve adatkezelés célja, van-e egyéb jogszabályi kötelezettség az adat tárolására, illetve az Érintett vagy más személyek létfontosságú érdekeinek védelme, vállalkozása vagy más személyek jogos érdekeinek érvényesítése okán mennyi ideig szükséges a tárolás

7. Adattovábbítás, igénybe vett adatfeldolgozók

Adatkezelő a személyes adatokat csak az Érintett engedélyével teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Azonban az alább felsorolt esetek kivételt képezhetnek, ahol a személyes adatokat az igénybe vett adatfeldolgozás folyamán az adott Adatfeldolgozó és annak munkavállalói, közreműködői megismerhetik:

 • hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén Adatkezelőként köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Adatkezelők ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges;
 • ha Adatkezelőt jogszabály kötelezi az adatmegosztásra; ide tartozik például könyvelő részére, állami vagy önkormányzati adóhatóságnak történő számlabejelentés vagy bevallások megküldése;
 • Adatkezelő a megbízás végrehajtása érdekében küldhet személyes adatokat például hivatalok, bíróságok, külföldi partnerek, vagy eljárásokban részt vevő ellenérdekű felek számára;
 • ha szolgáltatásai teljesítéséhez más szolgáltatókat vesz igénybe, például informatikai szolgáltatások igénybevétele, számlázás céljából. Adatkezelő elektronikus adatok kapcsán megbízott Adatfeldolgozóinak részletes adatai:

     7.1  Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cím: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Elérhetőség: gdpr@tarhely.eu

     7.2  Számlázás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: KBOSS.hu Kft. – Számlázz.hu online számlázószoftver

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/

     7.3  Online marketing szolgáltatások

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevél küldés

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: SalesAutopilot Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Cégjegyzékszám: 01 09 286773

Elérhetőség: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515. / Tel: (+36) 1 490 0172

      7.4 Online fizetés

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Barion Payment Zrt.

Engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Intézmény azonosító: 14859034

Telefon: + 36 1 464 70 99

E-mail: support@barion.com

ÁSZF: https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/

     7.5  Google

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: email / drive / táblázatok / dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolása; Adwords konverziókövetés, Analytics webelemzés

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Google Inc.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Elérhetőség: www.google.com,  / Tel: (+1) 650 253 0000

       7.6  Facebook

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hirdetések és céges oldal biztosítása

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Facebook Inc.

Székhely: 1601 Willow Rd Menlo Park CA 94025-1452

Elérhetőség: www.facebook.com, Tel: (+1) 650 618 7714, USA

8. Cookie-k (sütik) kezelése

      8.1  A sütik feladata

 információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

     8.2  Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék Szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Szolgáltató weboldalán alkalmazza a Barion Payment, Inc., mint harmadik fél feltétlenül szükséges sütijeit is. A Barion Pixel egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a saját szerverére továbbítja. Ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és – értékelésre használja.

Név Szolgáltató Cél Lejárat
ba_vid Barion Payment Inc. Its purpose is detecting fraud in case of online payment through Barion Smart Gateway based on the digital fingerprint of your browser and online habits. This cookie provides data that we can use to identify a website user through multiple sessions. Till 1,5 years from the last update
ba_vid.xxx Barion Payment Inc. Its purpose is detecting fraud in case of online payment through Barion Smart Gateway based on the digital fingerprint of your browser and online habits. This cookie provides data that we can use to identify a website user through multiple sessions. It also collects ba_vid, digital fingerprint from browser settings, first-, current- and last visit timestamps on the site and that whether 3rd party cookies are enabled or not. Till 1,5 years from the last update
ba_sid Barion Payment Inc. Its purpose is detecting fraud in case of online payment through Barion Smart Gateway based on the digital fingerprint of your browser and online habits. This cookie provides data that we can use to identify a user through multiple websites. 30 minutes
ba_sid.xxx Barion Payment Inc. Its purpose is detecting fraud in case of online payment through Barion Smart Gateway based on the digital fingerprint of your browser and online habits. This cookie provides data that we can use to identify a user through a single website. 30 minutes

     8.3  Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja a látogatásokat az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga Google Inc. Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk a látogató hogyan használja a weboldalt. Google Analytics cookie 2 év HTTP Cookie
_gid Google Inc. Az aktuális böngésző sessionban érvényes csak, a böngésző bezárása után azonnal törlődik, funkcionális okokból van beillesztve a Google Analytics által. Session HTTP Cookie
_gat Google Inc. Az aktuális böngésző sessionban érvényes csak, a böngésző bezárása után azonnal törlődik, funkcionális okokból van beillesztve a Google Analytics által. Session HTTP Cookie
moove_gdpr_popup A GDPR beállításokat rejti, ha a felhasználó elfogadta azokat. Ez újra előhozható az Adatkezelési Tájékoztató oldal “Fontos információk” menüpontjában. Session HTTP Cookie

9. Az Érintettek jogai

      9. 1  Tájékoztatáskérés, hozzáférési jog

 Az érintetteknek kérésre tájékoztatást nyújtok különösen:

 • a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • a kezelt személyes adatok kategóriáiról, a kezelt személyes adatokról, azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról;
 • ha az adatok nem az Érintettől származnak, azok forrására vonatkozó információkról.

     9.2  Adathelyesbítéshez való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is – jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

     9.3  Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat Adatkezelő nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

     9.4  Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikkében foglalt indokok valamelyike fennáll.

     9.5  Adatkezelés korlátozása iránti jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében írt valamelyik feltétel teljesül.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

     9.6  Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, a GDPR 20. cikkében írt feltételek szerint.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

10. Intézkedési határidő

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról adatkezelőként a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatom Önt.

Ha adatkezelő nem teszek intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatom Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

11. Az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő és Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. (Lásd még: 4. pont.)

12. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását.

13. Adatvédelmi incidenst bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

14. Panasztételi lehetőség

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 1995. XXXII. törvény – a szabadalmi ügyvivőkről (Szüt.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2019.06.12.