A tárgyak formájának, külső megjelenésének védelme: formatervezésiminta (avagy dizájn)-oltalom   – esély a sikerhez

„Ez az én valódi diplomám!” Egy kedves vállalkozó ügyfelünk titulálta így a megadott formatervezésiminta-oltalmát, amelyet saját készítésű, csodálatos bőrdíszmű táskáira engedélyezett számára a magyar hivatal (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, SZTNH). Ha csak üzletileg szemléljük ezt a kérdést, a tárgyak formája, külső megjelenése sok esetben még hangsúlyosabb választási szempont egy árucikk megvételénél, mint a használhatósági, teljesítménybeli paraméterek. Legyen az egy csaptelep, vízforraló vagy gépjármű-karosszéria, szőnyeg vagy egyéb kézműipari termék.

Ez a “levédési” lehetőség is – csakúgy, mint a többi iparjogvédelmi forma – alapvetően üzleti tevékenységének serkentésére, piaci helyzete javítására jött létre. KKV-k számára a formatervezés különösen nagy esélyt nyújt a sikerhez a termék esztétikusan, szellemesen kialakított formája révén. Elképzelhető, hogy az Ön mintája – akár az Ön tudta nélkül – már oltalom alatt áll… ennek megállapítására, valamint annak érdekében, hogy ezen felül kizárólagos jogot is szerezzen rá, forduljon hozzánk bizalommal.

Hogyan segítjük Önt formatervezésiminta-oltalmi ügyekben?
 • Későbbi jogviták elkerülésére bejelentés előtti újdonságkutatást végzünk, annak megállapítására hogy az Ön által kialakított dizájnnal azonos, vagy attól csak lényegtelen részletekben különböző formájú termék nem jutott-e már nyilvánosságra. A kutatási jelentésben arról is szakvéleményt adunk, hogy a minta egyéni jellegű-e, azaz a tájékozott használóra korábban közzétett termékektől eltérő összebenyomást tesz-e.

 • Az Ön célpiacának figyelembevételével tanácsot adunk, hogy mely hivatalokhoz, mikor érdemes megtenni a dizájnbejelentést.

 • Segítünk a minta oltalmazási szempontoknak is megfelelő ábrázolásában.

 • A kiválasztott hivatal(ok)hoz (SZTNH, EUIPO, ill. WIPO) benyújtjuk a mintabejelentést, képviseljük Önt a hivatali eljárásokban. Egyéb országokban, régiókban partnerügyvivőinket keresztül látjuk el az Ön képviseletét.

 • Jogviták esetén képviseljük Önt.

 • Bejelentéséről, lajstromozott szellemitulajdoni jogairól nyilvántartást vezetünk, figyeljük a jogvesztő határidőket, intézzük az országonként, régiónként esedékes megújításokat.

 • Licencia (formatervezésiminta-hasznosítási engedéllyel kapcsolatos) ügyletekben is asszisztenciát nyújtunk.

 • Innovációt serkentő, iparjogvédelmi pályázati lehetőségek, valamint a díjkedvezményekre vonatkozó formatervezésiminta-oltalmi jogszabályok alkalmazásával is biztosítjuk ügyfeleink költséghatékony jogszerzését.

Új-e az ötletem, találmányom?

GYAKRAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK A FORMATERVEZÉSI MINTÁK OLTALMÁRÓL

Az alábbi kérdéseket a közérthetőség miatt válaszoljuk meg, de amennyiben további információra van szüksége, írjon nekünk kapcsolati űrlapunkon keresztül.

Formatervezésiminta-oltalommal lehet „levédeni” egy termék egészének vagy egy részének megjelenését, ha az új és egyéni jellegű. A megjelenést magának a terméknek, illetve díszítésének külső jellegzetességei, különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei eredményezik.

A jogosultnak kizárólagos joga van a formatervezési minta gazdasági tevékenység körében való hasznosítására (előállítására, használatára, behozatalára, kivitelére, forgalomba hozatalára, forgalomba hozatalra ajánlására, ilyen célból való raktáron tartására) és arra, hogy hasznosítására másnak engedélyt (licenciát) adjon.

A formatervezésiminta-oltalom fontos üzleti érték nemcsak a nagyvállalatok, hanem mindenféle méretű vállalat számára. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) kutatásai szerint a saját formatervezési mintával rendelkező KKV-k munkavállalónként 17%-kal több bevételt generálnak, mint az olyan KKV-k, amelyek nem rendelkeznek szellemi tulajdonjogokkal.

Termék lehet ipari vagy kézműipari árucikk, csomagolás, kikészítés, grafikai jelzések, nyomdaipari betűformák, valamint azok a részek is, amelyeket valamely összetett termékben való összeállításra szántak. (A számítógépi program nem tekinthető terméknek, de a vizuális elemek, ikonok oltalmazhatók.)

Összetett termék az olyan alkotóelemekből álló termék, amelyek eltávolításával a termék szétszedhető és utána újból összeállítható.

A formatervezésiminta-oltalom a szellemi tulajdoni hivatalhoz (pl. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH) vagy az EUIPO-hoz) benyújtott bejelentés napjától számított 5 évig tart, mely további 5-5 éves időtartamra legfeljebb négyszer megújítható.

A magyar formatervezésiminta-oltalmi bejelentésben legfeljebb ötven mintára igényelhető oltalom, feltéve, hogy a minták szerinti termékek – Locarnói Megállapodás szerinti – nemzetközi osztályozás azonos osztályába tartoznak.

Nem részesülhet formatervezésiminta-oltalomban az olyan külső jellegzetesség, amely kizárólag a termék műszaki funkciójához kell. A termék rendeltetésével kapcsolatos műszaki jellemzők tekintetében a szabadalom vagy a használatiminta-oltalom nyújt jogi védelmet. Az azonban nem kizáró ok, ha a külső jellegzetesség ugyan egy adott műszaki probléma megoldására lett kialakítva, de a műszaki korlátokon belül további formaalkotás is hozzájárult a külső megformálásához. Mindazonáltal nem feltétlenül oltalmazható a forma, ha a műszaki rendeltetés nem csupán egyféle formai kialakítással valósítható meg.

Továbbá nem „védhető le” az a külső jellegzetesség, amely ahhoz szükséges, hogy a termék egy másik termékhez csatlakozhasson, oly módon, hogy mindegyik termék betölthesse rendeltetését. (Ez a kizáró ok nem áll fenn az olyan minta esetében, amely azt a célt szolgálja, hogy előre gyártott elemekből álló – moduláris – rendszerekben lehetővé tegye azok kombinálását.)

Formatervezésiminta-oltalom esetében – a (magyar) szabadalmazással ellentétben – megengedett, hogy a bejelentő (vagy jogelődje, illetve valamelyiküktől származó tájékoztatás révén egy harmadik személy) az SZTNH-hoz, illetve az EUIPO-hoz való bejelentés előtt legfeljebb 12 hónappal saját maga nyilvánosságra hozza a megoldást, ettől az még újnak és egyéni jellegűnek számít az oltalmazás szempontjából. Ez a türelmi idő lehetővé teszi, hogy a bejelentő akár egyéves forgalmazás tapasztalatai alapján döntsön arról, hogy akarja-e oltalmazni a termékét. A nyilvánosságra hozatal a szerző, ill. jogutódja kivételével mindenki mást kizár az oltalomszerzésből. Ezért a publikáció – a titokban tartással szemben – biztosítja a szerző számára, hogy más akkor sem kaphat kizárólagos jogot, ha jóhiszeműen, függetlenül alkotta meg ugyanazt, vagy azzal azonos összbenyomást keltő mintát.

A mintát nyilvánosságra jutottnak kell tekinteni, ha közzététellel, egyéb közlés útján, kiállítással, kereskedelmi forgalomba hozatallal vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált.

A mintának egyéni jellege van, ha a bejelentés (ill. elsőbbség) időpontja előtt nyilvánosságra jutott bármely mintához képest a tájékozott használóra eltérő összbenyomást tesz. Ennek megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a minta szerzője – különösen a termék természetére és az ipari, kézműipari ágazat sajátosságaira tekintettel – milyen alkotói szabadságfokkal alakíthatta ki a mintát.

A formatervek a szerzői jog és az iparjogvédelem egy igazán különleges határterületét képezik. Ugyan fontos tényező, hogy a levédett forma megközelítőleg ugyanolyan formában sokszorosítható legyen, a művészi hatás szerencsére minden egyes példánynál megmaradhat.

A mintaoltalmi bejelentésben a mintához nem tartozó részek jelölésének egyértelműen el kell határolnia a mintát az ábrázolásnak azoktól a részeitől, amelyekre nézve a bejelentő nem igényel oltalmat. Változtató nyilatkozatot kell tenni, miszerint az ábrázolás meghatározott része nem tartozik a mintához, és arra nem igényel mintaoltalmat.

A mintaoltalom terjedelmét a termék egészének vagy részének megjelenését befolyásoló, a mintaoltalmi lajstromban elhelyezett fényképből, rajzból vagy más grafikai ábrázolásból (és – ha van ilyen – a változtató nyilatkozatból) megállapítható külső jellegzetességek határozzák meg.

Az ábrázolás szabályait külön rendelet részletezi. A mintaoltalom kiterjed mindazokra a mintákra, amelyek a tájékozott használóra nem tesznek eltérő összbenyomást. Az ábra minősége óriási jelentőséggel bír a formatervezési minta oltalma szempontjából.

Igen. Ehhez a magyar formatervezésiminta-oltalmi bejelentés SZTNH-hoz való benyújtását követő 6 hónapon belül be kell nyújtania a későbbi külföldi/európai/nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti) mintaoltalmi bejelentés(eke)t, a magyar bejelentés elsőbbségének igénylésével.

Az Európai Unió összes tagállamában érvényes oltalom két úton szerezhető; ha a mintát:

 • az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalában (EUIPO) lajstromoztatja vagy
 • lajstromozás nélkül hasznosítja.

Mindkét esetben igaz, hogy az oltalomban részesülő formatervezési minta szerinti termék gyártása, forgalomba hozatala, értékesítése, reklámozása, behozatala, kivitele a jogosult beleegyezése nélkül illegális tevékenységnek minősül.

A nem lajstromozott közösségi formatervezési mintára az első – Európai Unióban történő – nyilvánosságra hozataltól számítva három évig vonatkozik oltalom, amely ezt követően nem hosszabbítható meg. Az oltalom – szemben a lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalommal – nem biztosít kizárólagos jogot a jogosultnak a minta hasznosítására. A védelem ehelyett versenyjogi természetű: a nem lajstromozott közösségi formatervezési minták csak abban az esetben nyújtanak oltalmat a gazdasági tevékenység körében való felhasználással szemben, ha a kereskedelmi forgalomban használt mintát szándékosan, rosszhiszeműen, azaz egy korábbi minta létezésének ismeretében hozták létre. Nem mindig könnyű igazolni a formatervezési minta Unióban történő közzétételének pontos idejét, mint ahogy azt sem, hogy a formatervezési mintát szándékosan másolták le, és hogy a jogsértő tisztában volt az Ön mintájának létezésével.

A lajstromozott formatervezési minta esetében a magyar oltalom jellemzői érvényesek mind az oltalom terjedelme, mind az időtartama tekintetében: 5 évre szól, legfeljebb 4-szer további 5 évre megújítható, a fent leírt egy éves türelmi idő itt is alkalmazható. A lajstromozott közösségi formatervezési minták oltalmat élveznek a hasonló mintákkal szemben, még akkor is, ha az oltalmat sértő minták jóhiszeműen, azaz a korábbi formatervezési minta ismerete nélkül születtek meg.

A lajstromozott közösségi formatervezési minták esetében egyetlen jogrendszer joga az irányadó, amely az egész Európai Unión belül szilárd és egységes oltalmat biztosít. A lajstrombavétel egyszerű, egyetlen bejelentést kell megtennie egyetlen nyelven. A hazai engedélyezési eljáráshoz képest jelentős különbség, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) csak azt vizsgálja, hogy a minta megfelel-e a formatervezési minta meghatározásának, ill. hogy nem ütközik-e közrendbe vagy közerkölcsbe. Az EUIPO nem végez újdonságkutatást és nem vizsgálja a minta újdonságát, valamint egyéni jellegét sem. Harmadik felek azonban kérhetik, hogy semmisítsék meg az Ön formatervezési mintaoltalmát. Megsemmisítési eljárás csak lajstromozott formatervezési minta ellen indítható, azonban erre nem kerülhet sor a lajstrombavételi folyamat során.

Ha a bejelentő a nemzetközi eljárást választja, akkor a formatervezésiminta-oltalmi bejelentést – a bejelentő választása szerint az SZTNH-hoz vagy a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) Nemzetközi Irodájánál lehet benyújtania. Egyetlen bejelentéssel ugyanarra a mintára egyidejűleg több ország, illetve régió területére igényelhető oltalom. Két szakaszból áll:

 • az első, nemzetközi szakaszban a bejelentést a WIPO Nemzetközi Irodája kezeli, elvégzi az alaki vizsgálatot és a mintát bejegyzi a nemzetközi lajstromba, erről az interneten keresztül tájékoztat és értesíti a bejelentésben megjelölt tagállamokat. A Nemzetközi Iroda nem végez tehát bejelentéssel kapcsolatban érdemi vizsgálatot, azt a
 • második, nemzeti szakaszban a megjelölt szerződő országok iparjogvédelmi hatóságai végzik el saját nemzeti jogszabályaik alapján.

MIÉRT BÍZZA RÁNK SZELLEMI TULAJDONAI OLTALMAZÁSÁT?

Tisztában vagyunk ügyfeleink igényeivel, ezért egy átlátható és közérthető szolgáltatási folyamatot alkottunk meg Önnek. Felelősségvállalással és nagy tapasztalattal várjuk új ügyfeleinket. Készítettünk egy oldalt, ahol megismerheti céljainkat és irányelveinket.

Tovább a bemutatkozáshoz

Értesüljön időben!

Amennyiben már ügyfelünk, vagy a jövőben szeretné védeni szellemi tulajdonait, segítünk Önnek! Mi követjük a szakmát érintő összes jogi változást, illetve a legújabb lehetőségeket is, legyen az akár pályázat, akár egy fontos hír.

Ha feliratkozik hírlevelünkre, értesítjük időszakos, kedvezményes ajánlatainkról és legújabb szakmai cikkeink megjelenésével kapcsolatban. Ez természetesen nem jár semmilyen kötelezettséggel és a hatályos GDPR jogszabályoknak megfelelően a későbbiekben bármikor leiratkozhat listánkról, ha nem lenne elégedett.

További információért írjon üzenjen nekünk kapcsolati menüpontunkon keresztül. Minden kérdésre válaszolunk!

Iratkozzon fel!

Hírlevelünkben nem küldünk kéretlen reklámokat, kizárólag aktuális ajánlatainkról és a téma legfontosabb híreiről értesítjük Önt!