Védjegyoltalom: logó, cégnév, szlogen, fantáziaszó, védjegy, árujelző megjelölés védelme

Tényleg kell a jó bornak is cégér? Feltétlenül. Mégpedig azért, mert ezáltal növeli vállalkozása értékét. Ehhez persze – főleg eleinte –  idő- és energiabefektetés szükséges, hiszen működését magas színvonalon kell ellátnia. Ezt amúgy is megtenné, így szolgáltatását, minőségi termékét érdemes egy jól megjegyezhető, figyelemfelhívó, frappáns megjelölés égisze alatt nyújtania. Ezáltal potenciális vásárlói árujelzőjét csakis Önhöz fogják kötni. Idővel pedig márkája révén lojális ügyfélkört alakíthat ki. Arról nem is szólva, hogy védjegye a hatékony marketing elengedhetetlen eszköze.

És hogy logóját, megjelölését miért szükséges levédenie? Mert csak ebben az esetben érvényesítheti jogait, ha később, miután már annyi energiát fektetett a minőségi működésbe, mások esetleg hamisítják termékeit, engedélye nélkül használják védjegyét.

Hogyan segítjük Önt védjegyoltalmi ügyekben?
 • Az Ön védjegyének kigondolási fázisában elemezzük, hogy a tervezett megjelölés kellően megkülönböztető-e.

 • Későbbi jogviták elkerülésére védjegykutatást végzünk, hogy az Ön védjegye azonos, vagy összetéveszthetőségig hasonló-e más korábbi védjegyével.

 • Az Ön célpiacának figyelembevételével tanácsot adunk, hogy mely hivatalokhoz, mikor érdemes megtenni a védjegybejelentést.

 • Segítünk a stratégiai szempontból megfelelő árujegyzék kialakításában.

 • A kiválasztott hivatal(ok)hoz (SZTNH, EUIPO, ill. WIPO) benyújtjuk a védjegybejelentést, képviseljük Önt a hivatali eljárásokban. Egyéb országokban, régiókban partnerügyvivőinket keresztül látjuk el az Ön képviseletét.

 • Jogviták esetén képviseljük Önt felszólalási/törlési eljárásokban.

 • Bejelentéséről, lajstromozott szellemitulajdoni jogairól nyilvántartást vezetünk, figyeljük a védjegyhasználati kötelezettség teljesítését, a jogvesztő határidőket, intézzük az országonként, régiónként esedékes megújításokat.

 • Figyelemmel kísérjük konkurensei védjegyeit, védjegyhasználatát, későbbi védjegybejelentéseit, biztosítjuk, hogy az Ön védjegyét célcsoportja csakis az Ön cégéhez, termékéhez, szolgáltatásához köthesse.

 • Franchise, licencia (védjegyhasználati engedéllyel kapcsolatos) ügyletekben is asszisztenciát nyújtunk.

 • Innovációt serkentő, iparjogvédelmi pályázati lehetőségek alkalmazásával is biztosítjuk ügyfeleink költséghatékony jogszerzését.

Jó-e a logóm, cégnevem, szlogenem?

GYAKORI KÉRDÉSEK A VÉDJEGY LEVÉDÉSÉRŐL

Az alábbi kérdéseket a közérthetőség miatt válaszoljuk meg, de amennyiben további információra van szüksége, írjon nekünk kapcsolati űrlapunkon keresztül.

A védjegy olyan árujelző, amely alkalmas arra, hogy az Ön áruját vagy szolgáltatását megkülönböztesse mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. „… a védjegyek azt a termelőt jutalmazzák, aki állhatatosan elsőrangú minőségű árukat állít elő…” (Európai Bíróság). A védjegy az egyik legfontosabb eszköz a vállalkozás arculatának megtervezésében és piaci pozíciójának megszerzésében, valamint az értékesítési stratégia kialakításában.

A védjegyoltalom biztosítja Ön vállalkozása számára a védjegy használatához való kizárólagos jogot. A védjegy csak ezzel a kizárólagossággal alkalmas az Ön terméke származásának jelzésére, a megkülönböztetésre, valamint esetleges jogviták esetén könnyebben védhető, mint egy lajstromozatlan megjelölés.

A leggyakoribb védjegy típusok: szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat, fantáziaszavakat, szerzői alkotások, könyvek címét. Védjegyoltalom tárgya lehet még betű, szám, ábra, kép, szín, hang- vagy fényjel; sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, valamint a felsoroltak kombinációi.

A jól bevezetett védjegy előnyös gazdasági helyzetet teremt a piacon jogosultja, ill. használója számára. Új termékek kibocsátásakor, szolgáltatások megkezdésekor az azokat jelölő védjegyet is érdemes bevezetni a vevői célcsoport tájékoztatására, figyelmének felkeltésére, reklámozási, marketing eszközként használva. A védjegy „levédése”, a védjegyoltalom-szerzés pedig jó, ha minél hamarabb, lehetőség szerint már a termék bevezetését megelőzően megtörténik.

A védjegyoltalom a szellemi tulajdoni hivatalhoz (pl. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH), az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO), vagy a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez (WIPO)) történő bejelentés napjától számított tíz évig tart. További tíz-tíz évre – megújítási díj fejében – korlátlan alkalommal megújítható. Ez azért fontos, mert a többi oltalmi forma lejártát követően – pl. további műszaki fejlesztés hiányában – a termék piaci pozícióját ismertsége révén már csak ez az oltalmi forma képes megvédeni. A megújítást a védjegyjogosult kérheti, az árujegyzéknek akár csak egy részére is. Megújításkor az árujegyzék nem bővíthető és a megjelölés nem változtatható meg.

A megjelölést oltalmazását bizonyos okok akadályozzák, melyeknek két csoportja van. Bejelentést követően hivatalból csak a feltétlen kizáró okokat vizsgálják.

 • A legfontosabb ilyen ok, ha a megjelölés nem rendelkezik megkülönböztetőképességgel. Nem alkalmas megkülönböztetésre ha kizárólag olyan jelekből áll, amelyek a termék fajtája, minősége, rendeltetése leírására használhatnak, pl. „póló” ruhaárura, vagy „bor” valamely bor termékre. Azt, hogy egy védjegy megkülönböztető-e mindig a megjelölés egészére kell vizsgálni; nem jelent problémát, ha a megjelölésnek csak egy (nem domináns) eleme nem megkülönböztető.
 • A másik lényeges oltalmazást gátló feltétlen kizáró ok, ha a megjelölés megtévesztésre alkalmas. Tehát ha olyan információt tartalmaz, amely nem valós, így pl. származása vagy minősége tekintetében a fogyasztókat megtévesztheti. (Itt tehát nem arról van szó, hogy más védjegyével összetéveszthető.)
 • Közrendbe, közerkölcsbe ütközik.

A másik csoportot a viszonylagos kizáró okok alkotják, amikor a megjelölés más személy korábbi jogába ütközik, azaz

 • korábbi azonos vagy az összetéveszthetőségig hasonló védjegyjogába (bár, ha a korábbi védjegy megújítás nélkül szűnt meg – tehát nem más okból, pl. törlés miatt – akkor a korábbi védjegyjogosult az oltalom megszűnését követő két évben léphet csak fel az új bejelentés ellen, később nem),
 • korábbi szerzői jogába (pl. irodalmi mű, film vagy TV-műsor címe, szereplőinek neve),
 • személyhez fűződő jogába (természetes személy neve, képmása; jogi személy korábban bejegyzett cégneve),
 • egyéb iparjogvédelmi jogába (leginkább formatervezési mintájába, de akár találmány címébe, növényfajta nevébe), vagy
 • korábbi ténylegesen használt lajstromozatlan megjelölésébe ütközik (ennek egyik feltétele, hogy a korábbi lajstromozás nélküli árujelző használata olyan intenzív volt, hogy a megjelölést a fogyasztók már védjegynek tekintik).

A viszonylagos kizáró okokat a szellemi tulajdoni hivatalok (pl. SZTNH, EUIPO) csak akkor vizsgálják, ha a korábbi akadályozó jog tulajdonosa felszólalást nyújt be. Van mód arra, hogy a megjelölés lajstromozásához a korábbi akadályozó jog tulajdonosa hozzájáruljon.

Mindenképpen meg kell győződnie arról, hogy tervezett árujelzője nem ütközik-e másnak valamely korábbi jogába (viszonylagos kizáró ok feltárása). Ehhez különféle iparjogvédelmi adatbázisokban való kutatást javasolt végeznie, vagy erre szakembert, pl. szabadalmi ügyvivőt megbíznia. A magyar, európai és nemzetközi védjegyadatbázisokat itt érheti el.

Arra is ügyeljen, hogy megjelölése ne kerüljön elutasításra valamely feltétlen kizáró ok miatt. Így többek között kellően megkülönböztető legyen, azaz pl. ne csupán a terméket, szolgáltatást leíró megjelölést tartalmazzon. Erre kerülendő példák: “kalács” pékáruk esetében, “blézer” ruházati termékekre; vagy pl. ha csak a “tanácsadó” megjelölésre kérnének oltalmat egy tanácsadási szolgáltatással összefüggésben. Az ilyen általános kifejezések kisajátítása, lefoglalása tisztességtelen és hátrányos lenne mind a versenytársak, mind a fogyasztók szempontjából. Ezért védjegybejelentés esetén, azt követően ez utóbbi kizáró okot a hivatal az engedélyezési folyamat alatt vizsgálja.

A védjegyoltalom szerzése viszonylag egyszerű. Magának a védjegy-megjelölésnek a kigondolása, lehetőség szerint grafikussal való megterveztetése még hosszabb folyamat is lehet, mint az előzetes védjegykutatás, védjegybejelentés. Ha Ön igénybe veszi grafikus segítségét is, az elkészült védjegy felhasználását érdemes jogátruházási szerződéssel megalapozniuk, ugyanis a megjelölés – részben vagy egészben – az ő szellemi terméke lesz, és a védjegyoltalom igényjogosultságát adott esetben Önnek bizonyítania szükséges.

Igen, a lefoglalni kívánt azonosító hiába minősül szabadfelhasználású domén névnek, védjegybitorlást kizárólagos jogot sértő doménnév regisztrációjával is el lehet követni. Domén név regisztráció előtt ezért ajánlott védjegykutatást végeznie, vagy erre szakembert megbíznia.

A domain név önmagában nem szellemi alkotás, mindazonáltal kereskedelmi névként védelmet élvezhet. A kereskedelmi név a vállalkozást, illetve termékét más vállalkozásoktól megkülönbözteti.

Amennyiben a domain nevet nem gazdasági tevékenység során, azaz nem kereskedelmi névként használják, a domain név és használója közötti kapcsolatot védheti a névviselési jog.

Ha a domain névben olyan megjelölés van (vagy abból áll), amely védjegyoltalomban részesül, akkor ezáltal a domain is védelmet élvez a jogosulatlan használattal szemben. Ekkor csak a védjegy jogosultjának engedélyével használhatja más személy a védjegyet alkotó vagy azzal összetéveszthetőségig hasonló megjelölést.

Mindenekelőtt az oltalmazni kívánt megjelölést. Egy védjegybejelentésben csak egyetlen megjelölésre igényelhető oltalom. A bejelentésben meg kell határozni az árujegyzéket, tehát, hogy a védjegy milyen árukra/szolgáltatásokra vonatkozzon. (Amennyiben a bejelentő a védjegyoltalmat a megjelölt osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru, illetve szolgáltatás tekintetében igényli, akkor az igényelt árukat és szolgáltatásokat tételesen fel kell sorolnia a védjegybejelentés árujegyzékében.) A túl tág árujegyzék növeli a védjegy oltalmi körét, azonban növelheti az ütközés kockázatát is mások védjegyeivel. Túl szűk oltalmi kör (árujegyzék) esetén viszont termékpaletta-bővítéskor a kimaradt árukra új védjegybejelentést kell tenni ugyanazon megjelölésre, ami további költségekkel jár.

Mind a hivatali illetékeket, mind a munkadíjunkat magába foglaló interaktív táblázatunkat itt éri el. A táblázatból nem csak a védjegybejelentés, hanem a védjegykutatás kiadásairól is tájékozódhat.

A védjegyet javasolt használni a már piacra vitt termékek, szolgáltatások esetén a vevői bizalom megtartására, esetleges későbbi oltalomszerzés elősegítésére.

Ha pedig a védjegy oltalmazásra kerül, használata – elsősorban a fogyasztók védelme érdekében – követelmény. Ez esetben a védjegyhasználatot a lajstromozást követő öt éven belül meg kell kezdeni, és ha már megkezdte, nem szabad felhagyni vele öt évet meghaladó időtartamra.

A nem használt védjegy nem akadályozhatja egy későbbi védjegybejelentés tárgyát képező megjelölés lajstromozását. Továbbá a nem használt védjegyre felszólalást nem lehet alapozni, illetve az alapján nem törölhető egy későbbi védjegy.

MIÉRT BÍZZA RÁNK SZELLEMI TULAJDONAI OLTALMAZÁSÁT?

Tisztában vagyunk ügyfeleink igényeivel, ezért egy átlátható és közérthető szolgáltatási folyamatot alkottunk meg Önnek. Felelősségvállalással és nagy tapasztalattal várjuk új ügyfeleinket. Készítettünk egy oldalt, ahol megismerheti céljainkat és irányelveinket.

Tovább a bemutatkozáshoz

Értesüljön időben!

Amennyiben már ügyfelünk, vagy a jövőben szeretné védeni szellemi tulajdonait, segítünk Önnek! Mi követjük a szakmát érintő összes jogi változást, illetve a legújabb lehetőségeket is, legyen az akár pályázat, akár egy fontos hír.

Ha feliratkozik hírlevelünkre, értesítjük időszakos, kedvezményes ajánlatainkról és legújabb szakmai cikkeink megjelenésével kapcsolatban. Ez természetesen nem jár semmilyen kötelezettséggel és a hatályos GDPR jogszabályoknak megfelelően a későbbiekben bármikor leiratkozhat listánkról, ha nem lenne elégedett.

További információért írjon üzenjen nekünk kapcsolati menüpontunkon keresztül. Minden kérdésre válaszolunk!

Iratkozzon fel!

Hírlevelünkben nem küldünk kéretlen reklámokat, kizárólag aktuális ajánlatainkról és a téma legfontosabb híreiről értesítjük Önt!