Általános Szerződési Feltételeink

Kérjük olvassa el figyelmesen Általános Szerződési Feltételeinket!

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Földi Julianna egyéni szabadalmi ügyvivő szolgáltatásaira, valamint az általa üzemeltetett weblap (www.pm-szabadalom.hu) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.  Az ÁSZF elérhető az alábbi linken: https//www.pm-szabadalom.hu/aszf.

A Szolgáltató adatai

Neve: Földi Julianna egyéni szabadalmi ügyvivő

Székhelye: 1214 Budapest, Fácánhegyi u. 19/b

Elérhetősége, a felhasználóval való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: julianna.foldi@pm-szabadalom.hu

Telefonszáma: +36 30 390 3782

Adószáma: 55270461-1-43

Közösségi adószáma: HU55270461

Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarai sorszáma: 310

Európai Szabadalmi Ügyvivői regisztrációs száma: 9285090

Európai Védjegy- és Formatervezésiminta-oltalmi Képviselői regisztrációs száma: 92609

Tárhely-szolgáltató adatai: Tárhely.Eu Kft

1144 Budapest, Ormánság u. 4. X.em. 241.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Szolgáltató jogosult az ÁSZF módosítására, mely annak a www.pm-szabadalom.hu weboldalon történő közzétételével lép hatályba. A szerződés nyelve: magyar.

Adatkezelési szabályok

Szolgáltató az adatvédelmi szabályzata szerint jár el, melyről tájékoztatás a https://www.pm-szabadalom.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon érhető el.

Szolgáltatások köre

Iparjogvédelmi ügyekben megbízás vagy kirendelés alapján ügyfelek képviseletének ellátása az illetékes bíróságok, szellemi tulajdoni hivatalok és más hatóságok előtt; beadványok, szerződések és egyéb okiratokat szerkesztése, iparjogvédelmi ügyekben kutatások végzése, tanácsadás, tájékoztatás. Szerzői jogi – különösen számítógépi programok szabadalmaztatását is érintő – ügyekben partner képviselővel (ügyvéddel) együttműködve tanácsadás.

Szolgáltató Megbízó képviseletét a Szabadalmi Ügyvivői Etikai Szabályzatban foglaltaknak megfelelően látja el. Szolgáltató felelősséget vállal nem csupán a saját, de az általa megbízott külföldi partnerképviselők tevékenységéért is. Szolgáltató szabadalmi ügyvivő az általa ellátott ügyben legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával jár el.

Szolgáltatót titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény vagy adat tekintetében, amelyről szabadalmi ügyvivői működése során szerzett tudomást. E kötelezettsége szabadalmi ügyvivői működésének megszűnése után is fennmarad.

Szolgáltatások igénybevétele

Szolgáltató abban az esetben tudja Megbízót annak iparjogvédelmi jogainak érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez hozzásegíteni, ha Megbízó tájékoztatja Szolgáltatót az ügy minden releváns részletéről, különösen az oltalom, oltalmi bejelentés tárgyát képező szellemi alkotásról, Megbízónak ahhoz való igényjogosultságáról.

Szolgáltató megbízást csak abban az esetben tud elvállalni, ha annak teljesítésével járó költségekre – legalább előre meghatározott részben – fedezet áll rendelkezésére. A Ptk 479. § (1) bekezdése értelmében Szolgáltató az ügy ellátásával kapcsolatban felmerült a költségek megelőlegezésére nem köteles, a költségek Megbízót terhelik. A várható ügyvivői munkadíjak, valamint hivatali illetékek nagyságáról Szolgáltató tájékoztatja Megbízót, és a megbízási szerződés csak abban az esetben és akkortól jön létre, ha és amikor a várható költségek – legalább előre meghatározott részbeni – fedezetére kért összeg Szolgáltató bankszámlájára beérkezik.

  1. Szolgáltató az ügyvivői munkadíja tekintetében – előzetes megegyezés szerint – előleget kér, a munkadíj fennmaradó részének kifizetése a vonatkozó munka ellátása után, annak átadásakor esedékes.
  2. A hivatali illetékek ellentételezésével járó feladatok teljesítésének feltétele a vonatkozó hivatali illeték 100%-ának – az adott hivatal által megengedhető módon (pl. bankkártyás, átutalásos, vagy a hivatalnál vezetett gyűjtőszámlán) történő megfizetése a vonatkozó illeték megfizetésének jogszabályban meghatározott esedékességekor.

A hivatali, bírósági eljárások során előre nem látható, járulékos költségek merülhetnek fel. Ilyen esetekben Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatja Megbízót emailben és/vagy ajánlott levélben, és jogosult tőle további költségfedezetet kérni. Ha Megbízó az értesítés kézbesítése után 10 naptári napon belül nem tesz lépéseket a felmerült pluszköltségek fedezésére, Szolgáltató jogosult arra, hogy a folyamatban lévő ügyben ne tegyen olyan további lépéseket, melyeknek költségvonzatuk van, és adott esetben külföldi partnerügyvivőit is erre utasítsa. Megbízó tudomásul veszi azt a tényt, hogy Szolgáltató ezen jogának gyakorlása az igény vagy oltalom megszűnésével is járhat, és ezért Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

A megbízás ellátása során adódhat olyan helyzet, amikor a megbízás teljesítéséhez a Megbízó részéről szükségeltetik döntéshozatal, instrukciók küldése, vagy bizonyos dokumentumok rendelkezésre bocsájtása a Szolgáltató részére. Amennyiben a jelzett határidőig Megbízó nem tesz eleget Szolgáltató ilyen irányú kérésének, Szolgáltató a megbízás keretén belül saját belátása szerint járhat el. Megbízó tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben a mulasztásából eredő esetleges anyagi és jogi következményekért (ideértve az adott iparjogvédelmi bejelentés visszavonását vagy az oltalom megszűnését, adott esetben a megszűnt jogok visszaállításához szükséges tevékenységek költségeit) Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, azokat Megbízó viseli.

Online megbízás

A Megbízó a Szolgáltató weblapján tudja az online kínált szolgáltatásokat igénybe venni. A 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet 19.§ értelmében a szolgáltatások online megrendelésekor a „Megrendelem” gombra kattintva Megbízó kifejezetten kéri, hogy az adott szolgáltatás teljesítését Szolgáltató a 14 napos felmondási idő lejárta előtt kezdje meg.  Amennyiben Megbízó a felmondási jogát a teljesítés megkezdését követően gyakorolja, a 26.§ értelmében köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit. Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy a fentebb hivatkozott kormányrendelet 29.§ (1) (a) értelmében a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A vásárlás menete az alábbi: Megbízó a szolgáltatás képére vagy nevére kattintva tudja elolvasni a szolgáltatás részletes leírását; a szolgáltatás ára, és az esetleges akciók is fel vannak tüntetve ezen az oldalon. Ezután a megrendelés gombra kell kattintani. A betöltődő oldalon a vásárló a megrendelési űrlapot látja, ahol a számlázási adatok megadása szükséges. Itt van lehetőség a szolgáltatótól kapott kupon beváltására is, az igénylendő szolgáltatások mennyisége, egyéb paraméterei is változtathatók; adott esetben további szolgáltatások vásárlására is van lehetőség. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. A honlapon keresztül bankkártyás és adott esetben átutalásos fizetésre van lehetőség.

Az online bankkártyás fizetés kényelmét és biztonságát a Barion Payment Zrt. biztosítja. Az oldal alján be kell pipálni az általános szerződési feltételekre vonatkozó részt, majd a ‘Fizetés Barionnal’ gombra kell kattintani. Itt a vásárlót árirányítjuk a Barion Payment Zrt. oldalára, tehát a vásárló bankkártyájának adatai Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion fizetési felületén válasszuk a ‘Bankkártyával’ opciót, adjuk meg a bankkártya adatait. Az oldal alján be kell pipálni az Általános Szerződési Feltételekre, a Kondíciós listára, az Adatkezelési tájékoztatóra és a Cookie tájékoztatóra vonatkozó jelölőnégyzetet, majd a ‘Fizetek’ gombra kell kattintani. A fizetés a vásárló számára a megvásárolandó szolgáltatások árán kívül nem jár egyéb költségekkel. Fontos, hogy a böngészőnket ne zárjuk be addig, míg a fizetési folyamat le nem zárult. Ha a fizetés sikertelen volt, az ‘Újrakezdem a fizetést’ gombra kattintva ismét próbálkozhatunk, vagy visszatérhetünk a Szolgáltató weboldalára fizetés nélkül. Sikeres fizetés esetén regisztrálhatunk a Barionba, hogy többé ne kelljen hosszú számsorokat begépelni. Amennyiben nem kívánunk regisztrálni, jelöljük be ezt a részt, majd kattintsunk a ‘Tovább’ gombra. Ekkor visszatérünk a Szolgáltató weboldalára, s a rendelés részletei jelennek meg. A vásárlásról Szolgáltató számlát készít, melyet 24 órán belül eljuttat Megbízó regisztrációkor megadott email címére. Megbízó teljes felelősséget vállal arra, hogy a megadott email cím a sajátja és Szolgáltató elküldheti oda a személyes adatait tartalmazó számlát, valamint az adatbázis belépési adatok.

Védjegykutatás; Freedom-to-Operate kutatás; találmány, formatervezési minta tárgyú újdonságkutatás

Megbízó tudomásul veszi, hogy bár Megbízott a különböző adatbázisokban a keresést a legnagyobb körültekintéssel végzi, az adatok teljességéért vagy pontosságáért – az adatbázis szolgáltatók felelősségkizárási záradékaival is összhangban – továbbá a szolgáltatás igénybevételéből közvetlenül vagy közvetve származó esetleges károkért Megbízott a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően nem tud felelősséget vállalni. Amennyiben a kutatás tárgyának leírása, specifikációja, valamint az adott esetben csatolt rajzok, vázlatok, képek Megbízott számára értelmezhetetlen, kutatásra alkalmatlan formában kerültek megküldésre, Megbízó a kutatás teljesítését nem tudja vállalni, a számára befizetett megbízási díjat 8 munkanapon belül visszatéríti.

Érvényesség

Jelen ÁSZF a megbízás visszavonásáig, de legkésőbb az adott iparjogvédelmi bejelentés, illetve az oltalom megszűnéséig (az oltalmi idő lejártáig) érvényes.

Panaszkezelés

Szolgáltató e-mail címén: julianna.foldi@pm-szabadalom.hu,  Telefonon: +36303903782.

Budapest, 2019. november 19.